bash - Kurs BASH

admin kw./ 18/ 2019 | 0

Kurs skryptów bash coś użytecznego i przydatnego. Chcesz być adminem linuksa? Zapraszamy i Ciebie. To dla Ciebie będzie ten kurs. Kurs pisania skryptów bash. Oferujemy poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Stosujemy środowiska Ubuntu i SuSE jako platformy szkoleniowe.

Szkolenie Linux programowanie BASH przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux, administratorów sieci chcących zapoznać się z metodami programowania w powłoce bash. Uczestnicy szkolenia Linux programowanie w powłoce BASH powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie.

Program szkolenia Linux BASH programowanie:
Najprostszy skrypt

Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)

Wywoływanie skryptu

Komendy zewnętrzne i wbudowane

Niektóre znaki specjalne
Komentarz (#)
Koniec linii (;)
Pusta instrukcja (:)
Przekierowanie wejścia wyjścia (>, >)
Przekierowanie wyjścia
Przekierowanie wejścia
Potok (|)
Uruchomienie procesu w tle (&)

Zmienne i parametry
Niszczenie zmiennych (unset)
Zmienna o wartości null
Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
Parametry wywołania skryptu ($0, $#, $1, $2, $3….)
Instrukcja shift
Cytowanie
Znak ucieczki (\)

Wyrażenia regularne (Regular Expressions)

Instrukcje warunkowe
Instrukcja if/then
Instrukcja if/then/else
Zagnieżdżenie instrukcji if
Instrukcja if/elif
Instrukcja case
Operatory
Operatory and, or (&&, ||)
Komenda test

Kończenie skryptu
Instrukcja exit
Wykorzystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)

Testy i operatory
Operatory testu pliku
Testy rodzaju pliku
Testy atrybutów pliku

Operatory porównania
Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
Operatory porównania liczb całkowitych
Porównywanie ciągów
Porównywanie złożone (and, or)
Zagnieżdżenie operatorów porównania
Operator przypisania
Operatory arytmetyczne
Operatory działań na bitach (bitwise operators)
Operatory logiczne
Stałe numeryczne

Pętle
Pętla for/in
Komenda seq
Pętla while
Pętla until
Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)

Przetwarzanie tekstu
Komendy head, tail
Sort, Uniq, Expand, Unexpand
Cut, Paste, Join, Wc,Tr

Przeszukiwanie tekstu (grep)

Stream Editor (sed)

Programy interaktywne
Komenda read
Instrukcja selekt

Skip to content